Wyszukiwarka
MUZA SA
MUZA SA działa na rynku wydawniczym od 1991 roku. Jest spółką akcyjną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi własną księgarnię internetową oraz stacjonarną. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych targach książki. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami zagranicznymi.
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny

(plik do pobrania w formacie pdf)
Kalendarium

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 roku

- skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

Półroczny raport skonsolidowany - 30 września 2020 roku

3. Raporty roczne za 2019 rok

Raport roczny jednostkowy za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 roku

Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 roku

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2019 r oraz za II kwartał 2020 r. na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 757.


 

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.